รายวิชาที่มีอยู่

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็นมาและ อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการสืบค้นข้อมูล ทดลองปฏิบัติ  และ การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เพื่อสามารถสร้างและใช้งานอินเทอร์เน็ต  ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีจริยธรรม คุณธรรม

รหัสตัวชี้วัด  มี 4  ตัว(วิชาพื้นฐาน)

มาตรฐานตัวชี้วัด

ง 3.ม.2/1   อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง 3.ม.2/2   อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.ม.2/3   ค้นหาข้อมูล  และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ง 3.ม.2/4    ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน 

รวม  4  ตัวชี้วัด